SchoolDrive felhasználási feltételek

A Solware Informatikai Kft., (cím: Gödöllő 2100, Kard u. 10., cégjegyzékszám: 13 09 125775, adószám: 12384114-2-13) ("Szolgáltató") termékeinek, szoftvereinek, szolgáltatásainak, illetve webhelyeinek (a továbbiakban "Szolgáltató szolgáltatásainak") használatával elfogadja az alábbi feltételeket és előírásokat, továbbá az időközönként esetleg megkapott minden egyéb szabályzatot, irányelvet és módosítást (ezek együttes megnevezése "Feltételek"). A jövőben sor kerülhet a Feltételek módosítására, a jelen szerződés naprakész változata pedig a következő címen érhető el: https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/user_terms.html.

 1. Szolgáltatások használata

  Szolgáltató lehetővé teszi a Szolgáltató szolgáltatásainak használatát az Ön számára, amennyiben Ön életkora alapján jogosult aláírni kötelező érvényű szerződést, továbbá nem ütközik jogi akadályba a szolgáltatások használata. Bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükség lehet naprakész és pontos személyazonossági adatok, elérhetőségek vagy más információk megadására a regisztrálás és/vagy a Szolgáltató szolgáltatásainak további használata során. Öné a felelősség a fiókjához tartozó jelszó titkosságának megőrzéséért, valamint az adott fiók felhasználásával végrehajtott minden műveletért. Ön vállalja, hogy jelszavának vagy fiókjának jogosulatlan felhasználásáról, illetve a biztonsági rendszer bármilyen kijátszásáról azonnal értesíti a Szolgáltatót. A Szolgáltató nem tehető felelőssé semmiféle veszteségért vagy kárért, amely az elküldött adatok pontatlanságából vagy a jelszó nem biztonságos tárolásából ered.

 2. Megfelelő magatartás

  Ön elfogadja, hogy minden információért, adatért, szövegért, szoftverért, zenéért, hangért, fotóért, ábráért, üzenetért, video- és egyéb anyagért ("Tartalomért") kizárólag az a személy tehető felelőssé, akitől az adott Tartalom származik. A Szolgáltató kötelezettségvállalás nélkül fenntartja a jogot a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül elérhető bármilyen Tartalom előzetes megtekintésére, megjelölésére, szűrésére, visszautasítására, módosítására, illetve áthelyezésére.

  Ön beleegyezik, hogy felelősséggel tartozik saját cselekedeteiért, valamint az Ön által létrehozott, továbbított, illetve megjelenített Tartalomért a Szolgáltató szolgáltatásainak használata közben, illetve annak bármilyen következményeként. Ön vállalja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag a jogszabályokkal összhangban lévő, megfelelő célokra használja, betartva a Feltételek, valamint minden más vonatkozó szabályzat és irányelv előírásait. Elfogadja, hogy nem végez semmilyen tevékenységet, amely hátrányosan érinti vagy megzavarja a Szolgáltató szolgáltatásait, szervereit vagy a Szolgáltató szolgáltatásihoz kapcsolódó hálózatokat. A Feltételeknek meg nem felelő bármilyen tevékenységről vagy Tartalomról szóló jelentését az alábbi címen várjuk: abuse@schooldrive.net

  Jelen szerződés kiegészítéseként bizonyos Szolgáltató szolgáltatások használata csak az adott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok, illetve irányelvek betartásával engedélyezett, amelyek külön szerepelnek ebben a szerződésben.

  Ön vállalja, hogy betartja a helyi szabályozás előírásait az online tevékenységre és az elfogadható tartalomra vonatkozóan, beleértve az adatok exportálására vonatkozó szabályokat is.

 3. Adatvédelmi irányelvek

  Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban olvassa el a következő címen elérhető adatvédelmi irányelveinket: https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/privacy.html. A Szolgáltató szolgáltatásainak használatával Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató elérheti, megőrizheti és kiadhatja fiókjának adatait és az adott fiókhoz tartozó Tartalmat, ha ezt törvényi előírások vagy az a jóhiszemű szándék teszi szükségessé, hogy az adatok megőrzése, illetve kiadása indokolhatóan szükséges a következők valamelyikéhez: (a) a vonatkozó törvények, szabályozások, jogi eljárások vagy kikényszeríthető kormányzati kérelmek betartása, (b) a Feltételek betartatása, beleértve az említett lehetséges szabályszegések utáni nyomozást is, (c) visszaélés, illetve biztonsági vagy technikai problémák észlelése, megelőzése vagy más kezelése (beleértve a kéretlen üzenetek szűrését is), illetve (d) a jog által előírt vagy engedélyezett, a Szolgáltató, a Szolgáltató felhasználói vagy a nyilvánosság jogait, tulajdonát vagy biztonságát közvetlenül veszélyeztető tényezők elleni védelem.

  Ön elfogadja, hogy (a Tartalmat is beleértve) a Szolgáltató szolgáltatásainak technikai feldolgozása és továbbítása jelentheti (a) adatok továbbítását különféle hálózatokon keresztül, valamint (b) változtatások végrehajtását a kapcsolódó hálózatok, eszközök vagy szolgáltatások technikai feltételeinek teljesítése érdekében.

 4. Tulajdonjogok
  1. A Szolgáltató jogai

   Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásai és az azok használatához szükséges összes szoftver (a továbbiakban "Szoftver") a Szolgáltató tulajdonában álló és bizalmas adatokat tartalmaznak, amelyeket a vonatkozó (a szellemi tulajdonjogról szóló és más) törvények és egyezmények védenek. Elismeri továbbá, hogy a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül kapott Tartalom jogi védelem alá esik: szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, szabadalmak vagy más vagyoni jellegű jogok és törvények vonatkozhatnak rájuk. Ön elfogadja, hogy hacsak külön írásos engedélyt nem kapott erre a Szolgáltatótól vagy a megfelelő jogtulajdonos harmadik féltől, nem módosíthatja, nem kérheti vagy adhatja kölcsön, nem adhatja el, nem terjesztheti és nem használhatja fel származtatott termék létrehozásához a Tartalmat, a Szolgáltató szolgáltatásait és a Szoftvert sem egészében, sem részleteiben.

   A Feltételeknek megfelelően a Szolgáltató személyre szóló, át nem ruházható és nem kizárólagos jogot és licencet biztosít a Szoftver tárgykódjának használatára azzal a kikötéssel, hogy Ön nem hajthat végre (és harmadik fél számára sem tesz lehetővé) másolási vagy módosítási műveletet, nem hozhat létre származtatott terméket, továbbá nem fejtheti vissza, nem bonthatja elemeire és más módon sem próbálhat hozzájutni a forráskódhoz, illetve nem árusíthatja, nem engedheti át, nem adhatja tovább a licencet, nem adhat részesedést biztosítékként és máshogy sem ruházhat át a Szoftverhez kapcsolódó jogokat, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével rendelkezik, illetve azt kifejezetten törvény engedélyezi vagy írja elő. Ön vállalja, hogy nem használja a Szoftver módosított verzióit, beleértve (de azokra nem korlátozva) a Szolgáltató szolgáltatásainak jogosulatlan elérését célzó változatokat. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag a Szolgáltató által közreadott, a Szolgáltató szolgáltatások elérésére készített kezelőfelület segítségével használhatja, hacsak nem rendelkezik erre vonatkozóan külön írásos engedéllyel.

   Ön vállalja, hogy a Szolgáltató kifejezett engedélyének hiányában nem használ, másol, utánoz vagy emel be egyetlen védjegyet, szolgáltatási védjegyet, üzleti megjelenést vagy terméknevet sem oly módon, hogy az alkalmas legyen az ügyfelek megtévesztésére. Ön vállalja továbbá, hogy nem távolítja el, takarja el vagy módosítja a Szolgáltató vagy bármelyik harmadik fél szerzői jogi megjegyzéseit, védjegyeit, illetve tulajdonjogi megjegyzéseit, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásaihoz vagy a Szoftverhez bármilyen módon kapcsolhatók (mellékletként csatoltak, a Szoftverben szerepelnek vagy más módon azzal összefüggésbe hozhatók).

  2. Felhasználói jogok

   A Szolgáltató nem támaszt igényt a Szolgáltató szolgáltatásaiban vagy azokon keresztül elküldött, elérhetővé tett vagy bemutatott Tartalommal kapcsolatos tulajdonjogokra, sem az arra vonatkozó felügyeleti jogkörre. Az Ön vagy – értelemszerűen – a licenctulajdonos harmadik fél birtokában marad a Szolgáltató szolgáltatásaiban vagy azokon keresztül elküldött, elérhetővé tett és bemutatott minden szabadalom, védjegy és szerzői jog. Ezen jogok védelme az Ön felelőssége. A nyilvánosság számára elérhetővé tenni kívánt, a Szolgáltató szolgáltatásaiban vagy azokon keresztül elküldött, elérhetővé tett és bemutatott Tartalom esetében Ön az egész világra szóló, nem kizárólagos, díjmentes licencet biztosít a Szolgáltató számára. Ennek birtokában a Szolgáltató jogosult másolni, adaptálni, módosítani, közzétenni és terjeszteni a Tartalmat a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül a Szolgáltató szolgáltatásainak bemutatása, terjesztése és reklámozása céljából. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltató szolgáltatásaiban vagy azokon keresztül elküldött, elérhetővé tett vagy bemutatott Tartalom többszörös közlésére, illetve a Szolgáltató által nyújtott bármelyik szolgáltatással kapcsolatos felhasználásra. Továbbá a Szolgáltató fenntartja a jogot bármilyen Tartalom fogadásának, küldésének, megjelenítésének vagy továbbításának saját belátása szerinti megtagadására.

   Ön vállalja és szavatolja, hogy minden elküldött Tartalom esetében rendelkezik az itt megfogalmazott összes jogosultság megadásához szükséges minden joggal, hatáskörrel és engedéllyel.

 5. A szoftver és az automatikus frissítések

  A Szolgáltatótól származó összes Szoftver használatára a Feltételek, illetve az adott Szoftverhez mellékelt végfelhasználói licencszerződés előírásai vonatkoznak. A Szoftver automatikusan elküldheti a verziószámot vagy más állapotjelző adatot, és előfordulhat, hogy automatikusan letölti a Szoftver frissítéseit a Szolgáltató szolgáltatások frissítése, javítása vagy további fejlesztése céljából. Ez jelentheti például hibajavítások, javítócsomagok, továbbfejlesztett funkciók, hiányzó beépülő modulok vagy új verzió letöltését is.

 6. Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos irányelvek

  Irányelveink közé tartozik, hogy az állítólagos jogsértésekről kapott minden értesülés esetén válaszlépéseket teszünk a vonatkozó törvénynek megfelelően, valamint megszüntetjük a többszörös jogsértők fiókjait.

  A Szolgáltató védett neveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek, emblémáinak, domainneveinek és más felismerhető cégjelzésének bármilyen felhasználása csakis a Feltételekben leírtak szerint engedélyezett.

 7. A használat és a tárolás általános gyakorlata

  Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató nem visel felelősséget és nem tehető felelőssé a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül tárolt vagy továbbított Tartalom és kommunikációs elemek törlése vagy elvesztése esetén. Ön elfogadja, hogy bár a Szolgáltató nem állapított meg felső korlátot a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül végrehajtott adatküldésre és -fogadásra vonatkozóan, de fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, akár külön értesítés nélkül is korlátozást vezessen be.

  Ha Ön felhagy a Szolgáltató szolgáltatásainak használatával, a Szolgáltató lezárja a fiókot, és a továbbiakban a fiók tartalma nem érhető el.

 8. Továbbértékesítés

  Ön vállalja, hogy nem másolja, nem sokszorosítja, nem adja el és nem adja tovább a Szolgáltató szolgáltatásainak egyikét sem, kivéve, ha a Feltételek előírásaiban másként szerepel, vagy külön írásos szerződés jogosítja fel erre.

 9. A szolgáltatás módosításai

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül bármikor, akár rendszeres időközönként is módosítsa, illetve átmenetileg vagy végleg leállítsa a Szolgáltató szolgáltatásait (vagy azok bármelyik összetevőjét). Ön egyetért azzal, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre sem Ön, sem harmadik fél által a Szolgáltató szolgáltatásainak bármiféle módosításáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

 10. Megszüntetés

  Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltató szolgáltatásainak használatával. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor és bármilyen indokkal – akár a fiókhasználat nélküli időszakban is – megszüntetheti a hozzáférést a Szolgáltató szolgáltatásaihoz, visszavonhatja a Feltételeket, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a fiókot. Megszüntetés esetén fiókját letiltja a rendszer, és előfordulhat, hogy nem éri el a Szolgáltató szolgáltatásait, saját fiókját, fájljait, illetve a felhasználói fiókban tárolt más tartalmat. A Feltételek 10. (Megszüntetés), 13. (Kártalanítás), 14. (Elzárkózás a garanciavállalástól), 15. (A felelősségvállalás korlátozása), 16. (Kivételek és korlátozások) és 19. (beleértve a jogérvényesítést, a részleges érvénytelenséget és az elévülést) szakasza a lejáratot, illetve a megszüntetést követően is érvényben marad.

 11. Hirdetések

  A Szolgáltató néhány szolgáltatását hirdetési bevételek tartják fenn, ezért hirdetéseket és termékbemutatókat jeleníthetnek meg használat közben. Az ilyen hirdetések célközönségét keresheti a rendszer a Szolgáltató szolgáltatásaiban tárolt adatok tartalma alapján, de a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül végrehajtott keresések vagy más adatok alapján is. A Szolgáltató által küldött hirdetések jellege, módja és mennyisége változhat. A Szolgáltató szolgáltatásainak használatáért Ön cserébe elfogadja, hogy a Szolgáltató elhelyezhet ilyen hirdetést, ugyanakkor a Szolgáltató semmilyen formában sem tehető felelőssé, ha Önt kár éri a Szolgáltató szolgáltatásaiban jelen lévő hirdetők miatt, vagy a hirdetőkkel folytatott üzletkötés során.

 12. Linkek

  A Szolgáltató szolgáltatásai vagy harmadik felek anyagai tartalmazhatnak más internetes (www) oldalakra vagy erőforrásokra mutató linkeket. Mivel ezek lehetnek a Szolgáltatótól független webhelyek is, ezért Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felelős az ilyen külső webhelyek és erőforrások elérhetőségéért, így nem minősíti jóváhagyólag az ilyen webhelyeken, illetve erőforrásokon elérhető Tartalmat, hirdetéseket, termékeket és más anyagokat – ezért felelősséget sem vállal azokért. Ezen túlmenően Ön azt is elfogadja, hogy a Szolgáltató semmilyen módon – sem közvetlenül, sem közvetve – nem vonható felelősségre az állítólagosan vagy ténylegesen okozott kárért, ha az ilyen jellegű webhelyen vagy erőforráson keresztül elérhető Tartalom, termék vagy szolgáltatás használatának következményeként (vagy ahhoz köthetően) jelentkezik.

 13. Kártalanítás

  Ön vállalja, megvédi és kártalanítja a Szolgáltatót és annak minden leányvállalatát, tisztviselőjét, ügynökét, alkalmazottját, hirdetőjét, licencgazdáját, beszállítóját és partnerét (ezek együttes megnevezése "Szolgáltató és Partnerei") minden, harmadik fél által támasztott követeléssel szemben, amely követelés alapja bármilyen módon kapcsolódik a Szolgáltató szolgáltatásainak Ön által történő használatához, a Feltételek megszegéséhez, illetve a Szolgáltató szolgáltatásaihoz köthető bármilyen művelethez, beleértve a tetszőleges típusba sorolható, az összes követelésből, veszteségből, (tényleges vagy következményi) kárból, perből, bírói döntéshozatalból, perköltségből és jogszakértői díjból stb. származó kiadásokat. Ilyen esetben a Szolgáltató írásban értesíti Önt az ilyen jellegű követelésről, perről vagy intézkedésről.

 14. Elzárkózás a garanciavállalástól

  ÖN ELISMERI, HOGY MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA A KÖVETKEZŐKET:

  1. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAIT ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK "ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" ÉS "ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT" ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A SZOLGÁLTATÓ ÉS PARTNEREI A JOG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÖSSZES LEHETŐSÉGET KIHASZNÁLVA KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE – DE EZEKRE NEM KORLÁTOZVA – AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS.
  2. A SZOLGÁLTATÓ ÉS PARTNEREI NEM SZAVATOLJÁK, HOGY (i) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAI TELJESÍTIK AZ ÖN ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET, (ii) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAI MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN, ILLETVE HIBAMENTESEN ÉRHETŐK EL, (iii) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓK, (iv) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAIN KERESZTÜL BESZERZETT BÁRMILYEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY MÁS ANYAG MEGFELEL AZ ELVÁRÁSOKNAK, ILLETVE HOGY (V) A SZOFTVERBEN FELLELHETŐ BÁRMELYIK HIBÁT KIJAVÍTJÁK.
  3. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK SEGÍTSÉGÉVEL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON RAJTA KERESZTÜL BESZERZETT BÁRMILYEN ANYAG HASZNÁLATA SORÁN KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI A FELELŐSSÉG A SZÁMÍTÓGÉPBEN VAGY MÁS ESZKÖZBEN ESETLEGESEN KELETKEZŐ KÁRÉRT, VAGY AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉNT JELENTKEZŐ ADATVESZTÉSÉRT.
  4. SEM A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL, SEM A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAIBAN VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT – SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS – JAVASLAT VAGY INFORMÁCIÓ NEM KÉPEZHETI ALAPJÁT OLYAN GARANCIÁNAK, AMELY KÜLÖN NEM SZEREPEL A FELTÉTELEKBEN.
 15. A felelősségvállalás korlátozása

  ÖN KIJELENTI, HOGY MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓ ÉS PARTNEREI NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY FELTŰNŐEN JOGELLENES KÁROKOZÁS MIATTI KÁRÉRT, BELEÉRTVE – DE EZEKRE NEM KORLÁTOZVA – A NYERESÉG, ÜGYFÉLKÖR, ÜZEMIDŐ, ADATOK VAGY MÁS IMMATERIÁLIS JAVAK ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS (MÉG AKKOR IS, HA A SZOLGÁLTATÓ VAGY PARTNEREI ÉRTESÜLTEK ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), AMELYEK FORRÁSA: (i) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA VAGY AZOK ELÉRHETETLENSÉGE; (ii) A HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AMELYEK MEGVÁSÁRLÁSÁT A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAIBAN VAGY AZOKON KERESZTÜL BESZERZETT JAVAK, ADATOK, INFORMÁCIÓ VAGY SZOLGÁLTATÁS, ILLETVE A KAPOTT ÜZENETEK VAGY A MEGADOTT TRANZAKCIÓK INDOKOLTÁK; (iii) ADATÁTVITELÉNEK VAGY ADATAINAK JOGOSULATLAN ELÉRÉSE VAGY MEGVÁLTOZTATÁSA; (iv) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAIBAN JELEN LÉVŐ HARMADIK FÉL KÖZLÉSEI VAGY VISELKEDÉSE; ILLETVE (v) A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN MÁS ANYAG.

 16. Kivételek és korlátozások

  ENNEK A SZERZŐDÉSNEK EGYETLEN ELEME SEM HIVATOTT KIZÁRNI VAGY KORLÁTOZNI BÁRMIFÉLE FELTÉTELT, FELELŐSSÉGET, JOGOT VAGY KÖTELEZETTSÉGET, AMELY JOGSZERŰEN NEM ZÁRHATÓ KI VAGY NEM KORLÁTOZHATÓ. BIZONYOS JOGRENDSZEREKBEN EGYES GARANCIÁK ÉS FELTÉTELEK NEM ZÁRHATÓK KI, ILLETVE NEM KORLÁTOZHATÓ VAGY ZÁRHATÓ KI A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HANYAGSÁGBÓL, A SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL, A VÉLELMEZETT FELTÉTELEK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ KÁROK ESETÉN, VALAMINT VÉLETLEN ÉS KÖVETKEZMÉNYI KÁROK BEKÖVETKEZÉSEKOR. ENNEK MEGFELELŐEN A 14. ÉS A 15. SZAKASZBAN (FENTEBB) OLVASHATÓ KORLÁTOZÁSOK KÖZÜL CSAK AZOK VONATKOZNAK ÖNRE, AMELYEK ÖSSZHANGBAN VANNAK A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKKEL, FELELŐSSÉGÜNKRE PEDIG A JOG ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB KORLÁTOZÁS VONATKOZIK.

 17. Nincs haszonélvező harmadik fél

  Ön elfogadja, hogy hacsak külön nem szerepel a Feltételekben, nem lehet harmadik fél haszonélvezője a Feltételeknek.

 18. Figyelmeztetés

  Ön egyetért azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztató figyelmeztetéseket küldhet, beleértve a Feltételek változásaira figyelmeztető üzeneteket is e-mailben, hagyományos levélben vagy a Szolgáltató szolgáltatásaiban hirdetményeken.

 19. Általános információ
  1. A teljes szerződés. A Feltételek (beleértve a rendszeresen megkapott összes szabályzatot, irányelvet és kiegészítést) együttesen alkotják az Ön és a Szolgáltató között élő szerződést, amely a Szolgáltató szolgáltatásainak használatára vonatkozik, felülbírálva minden korábbi szerződést, amelyet a Szolgáltató céggel kötött a Szolgáltató szolgáltatás használatára vonatkozóan. Amennyiben bizonyos Szolgáltató szolgáltatásokat, kiegészítő szolgáltatásokat, illetve harmadik féltől származó tartalmat vagy szoftvert szerez be vagy használ, további feltételek és előírások vonatkozhatnak Önre.
  2. Jogérvényesítés és fórum. A Feltételek, valamint az Ön és a Szolgáltató között kialakult kapcsolat tekintetében a Magyar Köztársaság jogrendszere és a hatályos magyar jogszabályok irányadóak. Ha a felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező budapesti székhellyel bíró törvényszék, vagy bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
  3. A Feltételekről való lemondás és részleges érvénytelenség. Amennyiben a Szolgáltató nem képes gyakorolni vagy kikényszeríteni a Feltételekben szereplő bármely jogot vagy intézkedést, az nem jelenti az adott jogtól vagy intézkedésről való lemondást. A felek megállapodnak abban, hogy ha a Feltételek bármelyik intézkedését illetékes bíróság érvénytelennek is ítéli, a bíróságnak elő kell segítenie a felek adott intézkedésben kifejezett szándékainak teljesítését, a Feltételek többi előírása pedig maradéktalanul érvényes és hatályos.
  4. Elévülés. Ön elfogadja, hogy minden ellenkező értelmű törvény vagy rendelet ellenére a Feltételek alkalmazásából, illetve a Szolgáltató szolgáltatásainak használatából vagy ahhoz kapcsolódóan eredő bármilyen követelést vagy intézkedést a felmerülésétől számított 1, azaz egy éven belül meg kell hozni, ellenkező esetben az többé nem érvényesíthető. A Feltételekben szereplő szakaszcímek csak tájékoztató jellegűek, nincs jogi vagy szerződéses jellegű hatályuk.

Verzió: 2016. szeptember 1.