SchoolDrive képzőintézményeknek - Általános szerződési feltételek

Jelen (online) Általános Szerződési Feltételek (a "ÁSZF") a Solware Informatikai Kft., (cím: Gödöllő 2100, Kard u. 10., cégjegyzékszám: 13 09 125775, adószám: 12384114-2-13) ("Szolgáltató") által üzemeltetett SchoolDrive online iskolai ügyviteli rendszer használatára vonatkozó Szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és az Ügyfél jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 1. Szolgáltatások
  1. Létesítmények. Az ügyféladatok tárolásához és feldolgozásához használt összes létesítménynek legalább olyan mértékű védelmet nyújtó biztonsági szabványoknak kell megfelelnie, mint amelyeket a Szolgáltató használ azon létesítmények esetén, amelyekben saját hasonló jellegű adatainak tárolását és feldolgozását végzi (pl. az adatokról legalább napi rendszerességgel biztonságos mentést készít, folyamatosan monitorozza a szerverek terheltségét, a rendszert szükség esetén redundáns szerverekkel bővíti). A Szolgáltató az iparági szabványoknak megfelelő rendszereket és eljárásokat hozott létre annak érdekében, hogy biztosítsa az ügyféladatok védelmét és bizalmas kezelését, védelmet biztosítson az ügyféladatok biztonságát vagy integritását fenyegető veszélyekkel, valamint az ügyféladatokhoz való illetéktelen hozzáféréssel, illetve azok jogosulatlan használatával szemben.
  2. Módosítások
   1. A Szolgáltatások módosítása. A Szolgáltató időről időre végrehajthat gazdaságilag ésszerű módosításokat a Szolgáltatásokon. Ha a Szolgáltató lényeges mértékben módosítja vagy az Ügyfél számára érdekes funkciókkal bővíti a Szolgáltatásokat, arról értesíti az Ügyfelet, feltéve hogy az Ügyfél feliratkozott arra, hogy a Szolgáltató tájékoztassa az ilyen módosításokról.
   2. Az URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételek módosítása. A Szolgáltató időről időre végrehajthat gazdaságilag ésszerű módosításokat az URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételeken. Ha a Szolgáltató lényeges mértékben módosítja az URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételeket, arról az értesítési e-mail címre küldött üzenetben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a módosítás lényeges hátrányt jelent az Ügyfél számára, és az Ügyfél nem ért egyet a módosítással, arról a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül értesítenie kell a Szolgáltatót. Ha az Ügyfél az előírt módon értesíti a Szolgáltatót, akkor a közvetlenül a módosítás előtt hatályban lévő feltételek az érintett Szolgáltatások aktuális Szolgáltatási időtartamának végéig érvényben maradnak az Ügyfélre nézve. Az érintett Szolgáltatások esetleges megújítása a Szolgáltató aktuálisan hatályban levő, URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően történik.
 2. Az Ügyfél kötelezettségei
  1. Megfelelőség. Az Ügyfél az Elfogadható használat irányelveinek megfelelően használja a Szolgáltatásokat. A Szolgáltató időről időre további szolgáltatásokat vagy funkciókat tehet elérhetővé a Szolgáltatásokon keresztül. Ezek használatához az Ügyfélnek esetleg kiegészítő feltételeket kell elfogadnia.
  2. A Szolgáltatások Ügyfél általi felügyelete. Az Ügyfél a beállításoknál megadhat egy vagy több felhasználót, aki rendelkezik a rendszergazdai fiók(ok)hoz való hozzáféréssel, valamint a Végfelhasználói fiókok felügyeletének jogával. Az Ügyfél felel (a) a jelszó és a rendszergazdai fiók(ok) adatainak bizalmas kezeléséért; (b) azon személyek kijelöléséért, akik jogosultak a rendszergazdai fiók(ok)hoz való hozzáférésre; valamint (c) a Szerződés betartásának biztosításáért a rendszergazdai fiók(ok)kal kapcsolatos összes tevékenység során. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató kötelezettségei nem terjednek ki a Szolgáltatások belső kezelésére vagy felügyeletére az Ügyfél helyett, és hogy a Szolgáltató szerepe csak az adatfeldolgozásra terjed ki.
  3. Végfelhasználói hozzájárulás. Az Ügyfél Rendszergazdáinak módjuk lehet arra, hogy elérjék, figyeljék, használják vagy nyilvánosságra hozzák a Végfelhasználók által a Végfelhasználói fiókokban elérhető adatokat. Az Ügyfél beszerzi és tárolja az összes szükséges végfelhasználói hozzájárulást (i) ezeknek az adatoknak az Ügyfél általi eléréséhez, figyeléséhez, felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához és (ii) ahhoz, hogy a Szolgáltató minderre lehetőséget biztosíthasson az Ügyfélnek.
  4. Illetéktelen használat. Az Ügyfél gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz a Szolgáltatások illetéktelen használatának megelőzésére és az illetéktelen használat megszüntetésére. Az Ügyfél minden esetben haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, ha a Szolgáltatások illetéktelen használatáról vagy a Szolgáltatásokhoz való illetéktelen hozzáférésről értesül.
  5. A használatra vonatkozó korlátozások. Hacsak a Szolgáltató írásban kifejezetten másképp nem rendelkezik, az Ügyfél tartja magát a következőkhöz, valamint gazdaságilag ésszerű erőfeszítések révén biztosítja, hogy a harmadik felek is hasonlóan járjanak el: (a) nem adja el, értékesíti tovább vagy adja bérbe a Szolgáltatást harmadik félnek, illetve nem jár el ezzel egyenértékűen (kivéve, ha azt a jelen Szerződés kifejezetten engedélyezi); (b) nem próbálja visszafejteni sem a Szolgáltatásokat, sem a Szolgáltatások egyes összetevőit; (c) a Szolgáltatások használata vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén nem próbálkozik a Szolgáltatásokat helyettesítő vagy hozzájuk hasonló szolgáltatás létrehozásával; (d) nem használja a Szolgáltatásokat nagy kockázattal járó tevékenységek folytatására.
 3. Számlázás és fizetés
  1. Számlázás. Az Ügyfél a Szerződésben meghatározott periódusonként előre fizet a Szolgáltatásokért. A Szolgáltató a Szolgáltatások megrendelésekor az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatások díjával kapcsolatos információt.
  2. Fizetés. Minden díj forintban értendő, hacsak a Szerződésben vagy a számlán másként nem szerepel. A számlakifizetések a számla dátumától számítva nyolc nap múlva esedékesek, kivéve, ha a Szerződésben másként nem szerepel, és ezt követően késedelmesnek minősülnek.
  3. Késedelmes fizetések. A késedelmes fizetésekre Szolgáltató havi másfél százalékos (vagy ha az utóbbi kevesebb, a törvényben megengedett legnagyobb mértékű) késedelmi kamatot számít fel a fizetés esedékességének dátumától a teljes kiegyenlítés dátumáig. Az Ügyfél felelős minden, a Szolgáltatónak a késedelmes összegek beszedéséért tett erőfeszítésével járó alátámasztható költségéért, kivéve azt az esetet, ha a késedelmes összeg a Szolgáltatónak felróható számlázási pontatlanságokból ered.
  4. Nem fizetés miatti felfüggesztés.
   1. Automatikus felfüggesztés. Az Ügyfélnek harminc nap áll rendelkezésére, hogy a Szolgáltatónak kifizesse a késedelmes díjakat. Ha az Ügyfél nem fizeti ki a Szolgáltatónak a késedelmes díjakat harminc napon belül, a Szolgáltató automatikusan felfüggeszti az Ügyfél számára a Szolgáltatások használatát. A felfüggesztés addig tart, amíg az Ügyfél meg nem fizeti a Szolgáltató számára az összes késedelmes díjat.
   2. A felfüggesztés idején érvényben lévő feltételek. A Szolgáltató a nem fizetés miatti felfüggesztés idejére nem számlázza az Ügyfél számára a díjat.
   3. Felfüggesztés utáni megszüntetés. Ha az Ügyfél hatvan napnál tovább van felfüggesztett állapotban nem fizetés miatt, a Szolgáltató a 11. szakasznak megfelelően szerződésszegés miatt felmondhatja az Ügyféllel kötött szerződést.
 4. Technikai ügyfélszolgálat.
  1. Az Ügyfél részéről. Az Ügyfél saját költségén válaszolja meg a Végfelhasználók, illetve harmadik felek kérdéseit és panaszait a Szolgáltatásnak az Ügyfél vagy a Végfelhasználók általi használatával kapcsolatban. Az Ügyfél gazdaságilag ésszerű erőfeszítésekkel igyekszik megoldani a támogatási problémákat, mielőtt felterjesztené azokat a Szolgáltatónak.
  2. A Szolgáltató részéről. Ha az Ügyfél a fenti módon nem tud megoldani egy támogatási problémát, akkor az Ügyfél bevonhatja a Szolgáltatót a technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelveknek megfelelően. A Szolgáltató a technikai ügyfélszolgálat használatára vonatkozó irányelveknek megfelelően fog technikai támogatást szolgáltatni az Ügyfélnek.
 5. Felfüggesztés
  1. A Végfelhasználói fiókok felfüggesztése a Szolgáltató által. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy egy végfelhasználó megszegte az általa jóváhagyott Felhasználási feltételeket vagy a Szerződést, a Szolgáltató kifejezetten kérheti, hogy az Ügyfél függessze fel az érintett végfelhasználói fiókot. Ha az Ügyfél a Szolgáltató kérése ellenére nem függeszti fel a kérdéses Végfelhasználói fiókot, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezt megtegye. A Szolgáltató általi esetleges felfüggesztés addig tart, amíg az érintett Végfelhasználó meg nem szünteti a felfüggesztésre okot adó szerződésszegést.
  2. Rendkívüli biztonsági problémák. Ha rendkívüli biztonsági probléma merül fel, a Szolgáltató a fentiektől függetlenül automatikusan felfüggesztheti a problémát okozó használatot. A felfüggesztés a rendkívüli biztonsági probléma elhárításához vagy megszüntetéséhez elégséges minimális mértékben és időre történik. Ha a Szolgáltató bármilyen megalapozott okból az Ügyfél előzetes értesítése nélkül függeszt fel egy Végfelhasználói fiókot, akkor az Ügyfél kérésére a lehető leghamarabb tájékoztatja az Ügyfelet a felfüggesztés okáról.
 6. Bizalmas információk
  1. Kötelezettségek. A felek (a) a sajátjukkal megegyező mértékben óvják a másik féltől származó bizalmas információkat; valamint (b) nem szolgáltatják ki a bizalmas információkat senkinek, kivéve az olyan partnereket, alkalmazottakat vagy ügynököket, akiknek azokat – Szolgáltató esetében a rendszer üzemeltetése és továbbfejlesztése céljából - ismerniük kell, és akik előzőleg írásban vállalták, hogy a kapott információkat bizalmasan kezelik. Mindkét fél (és minden esetleges partner, alkalmazott vagy ügynök, akinek a felek bizalmas információkat adtak ki) csak a jelen Szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek gyakorlására, illetve teljesítésére használhatja fel a bizalmas információkat, és megfelelő módon kell gondoskodniuk az információk védelméről. Mindkét fél saját maga felel a partnereinek, alkalmazottainak és ügynökeinek a jelen szakaszt sértő minden esetleges tevékenységéért. A Szolgáltató az Ügyfél kérésére megnevezi azon partnereit és ügynökeit, akiknek kiszolgáltatta a bizalmas információt.
  2. Kivételek. Nem számítanak bizalmas információnak azok az adatok: (a) amelyeket a bizalmas információkat fogadó már eleve ismert; (b) amelyek nem a fogadó hibájából kerültek nyilvánosságra; (c) amelyeket a fogadó önállóan állított elő; vagy (d) amelyeket egy másik fél jogszerűen adott át a fogadó részére.
  3. Kötelező nyilvánosságra hozatal. Mindkét fél nyilvánosságra hozhatja a másik féltől származó bizalmas információkat, ha erre törvény kötelezi, de csak azután, hogy a törvényesen engedélyezett mértékben (a) gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tett, hogy értesítse a másik felet; és (b) lehetőséget adott a másik félnek arra, hogy kifogást emeljen a nyilvánosságra hozatal ellen.
 7. Szellemi tulajdonjogok, márkajegyek
  1. Szellemi tulajdonjogok. Hacsak a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen Szerződés egyik felet sem ruházza fel a másik fél tulajdonában lévő tartalomhoz vagy a másik fél szellemi tulajdonához fűződő hallgatólagos vagy egyéb jogokkal. A felek megállapodásának értelmében az Ügyféladatokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog az Ügyfél tulajdona, és a Szolgáltatásokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog pedig a Szolgáltató tulajdona.
  2. Márkajegyek megjelenítése. A Szolgáltató az Ügyfélnek azokat a márkajegyeit jelenítheti meg, amelyek megjelenítésére az Ügyfél őt felhatalmazza (ezt a felhatalmazást az Ügyfél azzal érvényesítheti, hogy feltölti márkajegyeit a Szolgáltatásokba), és ezt a Szolgáltatás oldalainak kijelölt területein teheti. A Szolgáltató megjeleníthet Szolgáltató Márkajegyeket is a Szolgáltatás oldalain annak jelzésére, hogy a Szolgáltatásokat a Szolgáltató biztosítja. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem jelenítheti meg vagy használhatja a másik fél márkajegyeit a jelen Szerződésben megengedettől eltérő módon.
  3. Márkajegyekre vonatkozó korlátozás. A felek a másik fél márkajegyeit csak az adott márkajegyek szellemi tulajdonjogával rendelkező fél javára használhatják. A felek a másik felet írásban értesítve és a használat leállítására méltányos időtartamot biztosítva visszavonhatják a másik félnek a jelen Szerződés értelmében a márkajegyeik használatára vonatkozó jogát.
 8. Nyilvánosság. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Szolgáltató megadhatja az Ügyfél nevét vagy a márkajegyeket a Szolgáltató ügyféllistájában online vagy promóciós anyagokban. Az Ügyfél abba is beleegyezik, hogy a Szolgáltató szóban hivatkozhat az Ügyfélre mint a Szerződés tárgyát képező Szolgáltató termékeit és szolgáltatásait igénybe vevő ügyfélre. Erre a szakaszra a 7.3 szakasz vonatkozik (Márkajegyekre vonatkozó korlátozás).
 9. Nyilatkozatok, jótállások és felelősségkorlátozások
  1. Nyilatkozatok és jótállások. Mindkét fél kijelenti, hogy a jelen Szerződés elfogadásához teljes körű felhatalmazással és teljes hatáskörrel rendelkezik. Mindkét fél szavatolja, hogy betart minden, a Szolgáltatások biztosítására, illetve használatára vonatkozó törvényt és rendeletet, ahogy az értelemszerű (beleértve a biztonsági támadások esetén való értesítésre vonatkozó törvényt). A Szolgáltató garantálja, hogy a vonatkozó szolgáltatói szerződésnek megfelelően biztosítja a Szolgáltatásokat.
  2. Felelősségkorlátozások. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, HACSAK A JELEN SZERZŐDÉS MÁSHOGY NEM RENDELKEZIK, EGYIK FÉL SEM VÁLLAL SEMMIFÉLE EGYÉB, KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYES VAGY MÁS GARANCIÁT, IDEÉRTVE A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A MÁSOK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. A SZOLGÁLTATÓ NEM NYILATKOZIK A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT SEMMILYEN TARTALOMRÓL VAGY INFORMÁCIÓRÓL.
 10. Időtartam
  1. A szerződés időtartama. A jelen Szerződés megkötésének éve végéig érvényes. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a szerződés időtartama során biztosítja az Ügyfélnek.
  2. Megújítás. A Szerződés időtartama végén a Szerződés automatikusan megújul egy további naptári éves időtartamra, amennyiben Ügyfél vagy Szolgáltató azt nem mondja fel.
  3. Árak felülbírálása. A Szolgáltató előfizetési díjtáblázata a https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/prices.html webhelyen található. A Szolgáltató a következő naptári évre vonatkozóan felülbírálhatja árait, de erről a következő naptári év kezdete előtt legalább harminc nappal írásban (akár e-mailben) értesítenie kell az Ügyfelet. Az éves árnövekedés nem haladhatja meg az előző évre előrejelzett infláció mértékét.
 11. Felmondás
  1. Felmondás szerződésszegés esetén. Bármelyik fél felfüggesztheti a teljesítést vagy felbonthatja a jelen Szerződést, amennyiben (i) a másik fél lényeges mértékben megszegi a jelen Szerződést, és az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül elmulasztja a szerződésszegés orvoslását; (ii) a másik fél megszünteti üzleti tevékenységét vagy kilencven napon túl meg nem szűnő csődeljárás alá kerül; illetve (iii) a másik fél a jelen Szerződés rovására kettőnél több alkalommal követ el jelentős szerződésszegést, a szerződésszegések esetleges orvoslására való tekintet nélkül.
  2. A felmondás következményei. A jelen Szerződés megszűnésével (i) azonnal megszűnnek az egyik fél által a másiknak biztosított jogok (kivéve a jelen szakaszban írtakat); (ii) a Szolgáltató az érintett Szolgáltatások aktuális árain gazdaságilag ésszerű időtartamú hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz az Ügyfél számára, és biztosítja az adatok exportálásának lehetőségét; (iii) a Szolgáltató a gazdaságilag ésszerű idő elteltével törli az Ügyfél adatait oly módon, hogy eltávolítja az azokra mutató elemeket a Szolgáltató aktív szerverein, majd idővel felülírja az adatokat; valamint (iv) kérésre mindkét fél gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy haladéktalanul visszajuttasson vagy megsemmisítsen a másik féltől származó minden bizalmas információt. Ha az Ügyfél a szerződés lejárta előtt felmondja a Szerződést, a Szolgáltató kiszámlázza az Ügyfélnek, az Ügyfél pedig köteles kifizetni a Szolgáltatónak a szerződés időtartamából fennmaradó kifizetetlen összeget.
 12. Kártalanítás
  1. Ügyfél általi kártalanítás. Az Ügyfél köteles kártalanítani, megvédeni és mentesíteni a Szolgáltatót minden olyan felelősség, kár és költség alól (a rendezési költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat beleértve), amely egy harmadik félnek a Szolgáltatóval szemben támasztott olyan követeléséből származik, amely (i) az Ügyfél adataira vonatkozik; (ii) azt állítja, hogy az Ügyfél márkajegyei sértenek vagy jogtalanul használnak fel bármilyen harmadik féltől származó szabadalmat, szerzői jogot, üzleti titkot vagy védjegyet; vagy (iii) azt állítja, hogy az Ügyfél a használat során megsérti Az elfogadható használat irányelveit.
  2. Szolgáltató általi kártalanítás. A Szolgáltató köteles kártalanítani, megvédeni és mentesíteni az Ügyfelet a harmadik felek olyan követeléséből származó minden felelősség, kár és költség alól (a rendezési költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat beleértve), amely szerint a Szolgáltatónak a Szolgáltatások biztosítására alkalmazott technológiája vagy a Szolgáltató valamely márkajegye sérti vagy jogtalanul használja fel a harmadik fél valamely szabadalmát, szerzői jogát, üzleti titkát vagy védjegyét. A fentiektől függetlenül a Szolgáltatót a jelen szakasz értelmében egyetlen esetben sem terheli a következőkből adódó kötelezettség vagy felelősség: (i) bármely Szolgáltatásnak vagy Szolgáltató márkajegynek a módosított formában vagy nem a Szolgáltató által biztosított tartalommal kombinálva történő használata és (ii) az Ügyfél, a Végfelhasználók vagy más harmadik felek által szolgáltatott bármilyen tartalom, információ vagy adat.
  3. Esetleges szerzőijog-sértés.
   1. Elhárítás, csere vagy módosítás. Abban az esetben, ha a Szolgáltató okkal feltételezi, hogy a Szolgáltatások sértik valamely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, a következők szerint jár el: (a) a saját költségén megszerzi az Ügyfél részére a Szolgáltatások folyatólagos igénybevételének jogát; (b) azonos funkciókat kínáló, nem jogsértő szolgáltatással helyettesíti a Szolgáltatásokat; vagy (c) a Szolgáltatások módosításával megszünteti a jogsértést. Szolgáltató minden esetben megőrzi a rendszerbe felvitt adatokat és biztosítja azok hozzáférését.
   2. Felfüggesztés vagy felmondás. Ha a Szolgáltató nem találja gazdaságilag ésszerűnek a fenti lehetőségeket, felfüggesztheti vagy felmondhatja az érintett Szolgáltatások Ügyfél általi használatát. Ha a Szolgáltató felmondja az érintett Szolgáltatásokat, a Szolgáltató arányosan visszatéríti az Ügyfél által a Szolgáltatások felmondása utáni időszakra vonatkozóan kifizetett díjakat.
  4. Általános rendelkezések. A kártalanításra igényt tartó fél haladéktalanul értesíti a másik felet a keresetről és együttműködik a másik féllel a kereset elleni védekezés során. A védelem fölötti teljes felügyelet joga a kártalanító felet illeti a következő esetek kivételével: (a) minden olyan megállapodás esetén, amelynek során a kártalanításra igényt tartó felet felelősségének elismerésére vagy bármilyen összeg megfizetésére kötelezik, az érintett fél előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség, amely nem tartható vissza és nem késleltethető; valamint (b) a másik fél saját költségére és saját ügyvédjével csatlakozhat a védelemhez. A HARMADIK FELEK SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN KIZÁRÓLAG A KÁRTALANÍTÁS FENTI MÓDJAI JELENTENEK JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET.
 13. A felelősség korlátozása
  1. A közvetett felelősség korlátozása. A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN A FELEK SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATJÁK FELELŐSSÉGRE A MÁSIK FELET ELMARADT BEVÉTELEKÉRT, ILLETVE A KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, ALKALMI, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKÉRT. EZ ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYES, HA A MÁSIK FÉL TUDOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA RÓLA, ILLETVE HA A KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉS NEM JELENT JOGORVOSLATOT.
  2. A felelősség mértékének korlátozása. A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN A FELEK ANYAGI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA KÖTELEZŐ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAPBAN AZ ÜGYFÉL A SZOLGÁLTATÓNAK FIZETETT.
  3. A korlátozások kivételei. A felelősség jelen korlátozásai a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékben érvényesek, de nem érvényesek a titoktartási kötelezettség megszegésére, a felek szellemi tulajdonjogainak a másik fél általi megsértésére, valamint a kártalanítási kötelezettségekre.
 14. Vegyes rendelkezések
  1. Tájékoztatás. Hacsak a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, (a) minden értesítést írásos formában kell a másik fél jogi részlegének és elsődleges kapcsolattartójának a rendelkezésére bocsátani, és (b) a tájékoztatás akkor számít megtörténtnek, ha: (i) a futár vagy gyorsfutár általi kézbesítését írásbeli bizonylat igazolja, vagy a postai úton, igazolás nélkül érkező tájékoztatást kézhez vették; illetve (ii) ha az e-mailben vagy fax formájában küldött tájékoztatás kézbesítését automatikus visszajelzés vagy elektronikus naplófájl igazolja.
  2. Átruházás. A felek nem ruházhatják át a jelen Szerződés semelyik részét a másik fél írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól csak az ügyvédre való átruházás jelent kivételt, de csak akkor, ha: (a) az engedményezett írásban magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződés feltételeit; valamint (b) az engedményező fél továbbra is felelős marad az engedményezést megelőzően szerződésesen vállalt kötelezettségekért. Bármely más átengedésre vagy átruházásra irányuló próbálkozás érvénytelen.
  3. Az ellenőrzés megváltoztatása. Az ellenőrzés változása (például részvényvásárlás vagy -értékesítés, társulás vagy más vállalati tranzakció) esetén: (a) az ellenőrzés változásán áteső fél írásban értesíti a másik felet az ellenőrzés változását 90 nappal megelőzően; és (b) a másik fél az (a) pontban meghatározott írásos értesítés kézhezvételét követően bármikor azonnal felmondhatja a jelen Szerződést az ellenőrzés megváltozását követő harminc napon belül.
  4. Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre a hiányos teljesítésért, amennyiben azt az adott fél által nem befolyásolható külső körülmény (például természeti katasztrófa, háború vagy terrorcselekmény, állami intézkedés vagy internetes zavar) okozta.
  5. A joglemondás kizárása. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének be nem tartatása nem jelenti a rendelkezésről való lemondást.
  6. Nincs ügynökségi kapcsolat. A felek független szerződő felek, és a jelen Szerződésben foglaltak nem eredményeznek ügynökségi, partneri vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.
  7. Nincsenek külső kedvezményezettek. A jelen Szerződésnek nincsenek a két félen kívüli kedvezményezettjei.
  8. Alkalmazandó jog. A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság jogrendszere és a hatályos magyar jogszabályok irányadóak. Ha a felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező budapesti székhellyel bíró törvényszék, vagy bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
  9. Módosítások. Minden módosítást írásba kell foglalni, és a módosításoknak tartalmazniuk kell az arról szóló nyilatkozatot, hogy a jelen Szerződésre vonatkoznak.
  10. Teljes szerződés. A jelen Szerződés a benne hivatkozott dokumentumokkal együtt a feleknek a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodása, és az érintett tárgyra vonatkozó minden korábbi vagy egyidejű szerződést felvált. A Szerződésben hivatkozott URL-címeken megtalálható feltételek ezáltal a szerződés részét képezik.
  11. Az egymásnak ellentmondó feltételek értelmezése. Ha a jelen Szerződést alkotó dokumentumok ellentmondásban vannak egymással, a következő sorrendben kell figyelembe venni őket: a Szerződés, az ÁSZF, majd a különböző URL-címeken elérhető feltételek. Ha az Ügyfél a Szolgáltatások igénybevétele céljából nyomtatott, fizikai szerződést ír alá a Szolgáltatóval, a nyomtatott szerződés felülbírálja a jelen online ÁSZF-t.
  12. Másolatok. A felek másolatot készíthetnek a jelen Szerződésről fax, PDF-fájl vagy olyan más elektronikus másolatok formájában, amelyek együttese egyetlen okiratnak minősül.
 15. Definíciók

  "Az elfogadható használat irányelvei" a Szolgáltatások elfogadható használatának irányelvei, amelyek a https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/use_policy.html webhelyen vagy a Szolgáltató által biztosított más URL-címen érhetők el.

  "Rendszergazdai fiók(ok)" az(ok) a fiók(ok), amely(ek)et a Szolgáltató bocsát az Ügyfél rendelkezésére a Szolgáltatások felügyeletéhez. A rendszergazdai fiók(ok) használatához jelszóra van szükség, amelyet a Szolgáltató bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

  "Rendszergazdák" az Ügyfél által kijelölt személyek, akik az Ügyfél nevében a végfelhasználóknak nyújtott Szolgáltatásokat felügyelik. A rendszer jogosultság szerint növekvő sorrendben a) az Ügyfélszolgálat, b) az Irodavezető és c) a Főnök jogosultsági szinteket ismer. A magasabb jogosultsági szinttel rendelkező végfelhasználók a náluk alacsonyabb szintű végfelhasználók Rendszergazdái: létre tudnak hozni végfelhasználókat ilyen jogosultsággal és fel is tudják őket függeszteni.

  "Márkajegyek" a felek esetenként védelemmel ellátott kereskedelmi nevei, védjegyei, szolgáltatásnevei, emblémái, domainnevei és egyéb megkülönböztető márkajegyei.

  "Bizalmas információ" az a bizalmasként megjelölt vagy az adott körülmények között egyébként bizalmasnak minősülő információ, amelyet az egyik fél a másik fél előtt a jelen Szerződés értelmében felfed. Az ügyféladatok az Ügyfél bizalmas információi.

  "Ügyféladatok" az Ügyfél vagy a Végfelhasználók által a Szolgáltatásokon keresztül biztosított, létrehozott, továbbított vagy megjelenített összes adat, beleértve az e-maileket.

  "Rendkívüli biztonsági probléma" olyan eset, amikor (a) egy Ügyfél Az elfogadható használat irányelveit megsértve használja a Szolgáltatásokat, ami fennakadást okozhat (i) a Szolgáltatásokban, (ii) a Szolgáltatások más Ügyfelek általi használatában vagy (iii) a Szolgáltatások biztosítására használt Szolgáltatói hálózatok vagy szerverek működésében; vagy (b) valamely külső fél jogosulatlanul fér hozzá a Szolgáltatásokhoz.

  "Végfelhasználók" azok az egyének, akiknek az Ügyfél engedélyezi a Szolgáltatások használatát.

  "Végfelhasználói fiók" "Végfelhasználói fiók" a Szolgáltató által működtetett, a Végfelhasználók részére a Szolgáltatás útján az Ügyfél által létesített fiókok.

  "Díjak" az Ügyfél részére a Szolgáltató által a Szerződésben szereplő Szolgáltatásokért számlázott összegek.

  "Nagy kockázatú tevékenységek" olyan tevékenységek (például a nukleáris létesítmények üzemeltetése, a légiforgalmi irányítás vagy az életmentő berendezések üzemeltetése), ahol a Szolgáltatások használata vagy hibája halált, személyi sérülést vagy környezeti károkat okozhat.

  "Első szolgáltatási időtartam" a vonatkozó Szolgáltatások időtartama, amely a Szolgáltatás biztosításának kezdetétől a Szerződésben megadott ideig tart.

  "Szellemi tulajdonjogok" világszerte érvényes aktuális és jövőbeli jogok a szabadalmi jog és a szerzői jog területéről, illetve a kereskedelmi titokról és védjegyekről szóló törvények, az erkölcsi jogokról szóló törvények és más hasonló törvények értelmében.

  "Értesítési e-mail cím" az az e-mail cím, amelyet az Ügyfél jelölt ki a Szolgáltatótól e-mailben érkező értesítések fogadására a Szerződésben.

  "Felhasználási feltételek" a https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/user_terms.html webhelyen található feltételek, melyeket a rendszer használatát megelőzően minden felhasználónak jóvá kell hagynia.

  "Szerződés" a Szolgáltató és az Ügyfél közötti megállapodás, melynek jelen ÁSZF részét képezi és amely a következőket tartalmazza: (i) a megrendelt Szolgáltatásokat; (ii) a díjakat; (iii) az első szolgáltatási időtartamát; (iv) a fizetési módot.

  "Szolgáltatás kezdete" az a dátum, amelyen a Szolgáltató elérhetővé teszi a Szolgáltatásokat az Ügyfél számára, és amely, hacsak a felek másként nem egyeztek meg, legfeljebb egy héttel az utáni lehet, hogy a Szolgáltató megkapta az aláírt Szerződést.

  "Szolgáltatás oldalai" a Szolgáltatásokat a Végfelhasználók számára megjelenítő internetes oldalak.

  "Szolgáltatások" a SchoolDrive szolgáltatáscsomagnak a jelen Szerződés értelmében a Szolgáltató által biztosított és az Ügyfél által igénybe vett alkalmazható alapszolgáltatásai. A Szolgáltatások ismertetése a következő webhelyen vagy a Szolgáltató által biztosított más URL-címen érhető el: https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/user_features.html.

  "Szolgáltatások időtartama" a megfelelő Szolgáltatásokra vonatkozó első szolgáltatási időtartam és az összes megújítási időtartam.

  "SLA" a következő webhelyen vagy a Szolgáltató által megadott más URL-címen elérhető Szolgáltatásiszint-szerződés: https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/sla.html.

  "Felfüggesztés" a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások összetevőihez való hozzáférés haladéktalan letiltása a Szolgáltatások további használatának megakadályozása céljából.

  "Adók" az összes olyan illeték, vám, díj vagy (a Szolgáltató jövedelemadójától eltérő) adó, amely a Szolgáltatásokhoz kapcsolódik, a vonatkozó büntetéseket és kamatokat is beleértve.

  "Időtartam" a Szerződés időtartama, amely a Hatálybalépés dátumán veszi kezdetét, és (i) az utolsó szolgáltatási időtartam végéig vagy (ii) a Szerződés itt meghatározott módon való felmondásáig tart, attól függően, hogy melyik a korábbi.

  "Külső megkeresés" harmadik fél részéről érkező, a Szolgáltatások valamely Végfelhasználójának használati adataira vonatkozó kérés. A Külső megkeresés lehet törvényes házkutatási parancs, bírósági végzés, idézés vagy más jogerős végzés, illetve a Végfelhasználó írásos belelegyezése a nyilvánosságra hozatalba.

  "Technikai ügyfélszolgálat" a Szolgáltató által a technikai ügyfélszolgálat használatára vonatkozó irányelvekben meghatározott időtartamra a rendszergazdáknak biztosított technikai ügyfélszolgálati szolgáltatás.

  "Technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek" a Szolgáltató technikai támogatási szolgáltatásának használatára vonatkozó, a Szolgáltatásokra érvényes irányelvek. A technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek a következő URL-címen vagy a Szolgáltató által biztosított más URL-címen érhetők el: https://www.schooldrive.net/shared/terms/hu/tssg.html.

  "URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételek" "Az elfogadható használat irányelvei", a "Szolgáltatási szerződés" és a "Technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek" összessége.


Verzió: 2016. szeptember 1.